07.05.2021

Kultur meets Mentoring, Bonn

Weitere Termine:

10.03.2022

Abschlussveranstaltung dritte Runde Cross Mentoring, Duisburg

28.10.2021

Schauspiel meets Mentoring, Köln / Düsseldorf

26.08.2021

Halbzeitveranstaltung dritte Runde Cross Mentoring, Düsseldorf

25.02.2021

Abschlussveranstaltung zweite Runde & Auftaktveranstaltung dritte Runde Cross Mentoring, Düsseldorf (virtuell)